Biz hakda

1574733909_IMG_9464

Hebei Guanlang Biotehnologiýa Ş. Biziň kompaniýamyz gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasydyr.

Kompaniýamyz güýçli tehniki güýje, ösen enjamlara, berk hil dolandyryş ulgamyna we satuwdan soň ýokary hilli hyzmata eýedir, "müşderini ilki bilen öňe sürüň" iş pelsepesine eýerýär we kompaniýanyň diri galmagy hökmünde bütewiligi talap edýär. Müşderileriň göwnünden turmak üçin, hemmesi kärhananyň uzak möhletli sagdyn ösüşi üçin. Moreene-de soňky 10 ýylda, ähli jikme-jikliklere ünsi jemläp, müşderilere önüm satyn almak, gözleg we barlag, hil gözegçiligi, logistika dolandyryşy we ş.m. ýaly ähli taraplaýyn hyzmatlary hödürläp, ygtybarly bolýarys. müşderilerimiz üçin hyzmatdaşlyk kompaniýasy we hyzmatdaş. Häzirki wagtda uly görnüşleri, uly göwrümli, doly kategoriýalary, arassalanan dereje, goşmaça baha we ýokary tehnologiýa mazmuny önüm zynjyryny döretdik .Derman önümleri, azyk önümleri goşundylary, önümçilik derejesi, dökün derejesi we mineral önümler ýaly birnäçe seriýa bar.

Soňky bäş ýylda kompaniýa "çykmak" strategiýasyny güýçli durmuşa geçirdi. Hubei Hytaýda, Wýetnamda we Meksikada şahamçalarymyzy döretdik, bazarymyzy we satuw ulgamymyzy has kämilleşdirdik. Kompaniýamyz geljekde nepis himiýa senagatynyň strategiki ýerleşişine we önümi çalşyp bolmajak önüm tapawudynyň bäsdeşlik ideýalaryna boýun bolmagyny dowam etdirer we Hytaýyň himiýa senagatynyň öňdebaryjy bolmagyna çalyşar.

Halkara söwdasynda barha giňeýän maglumatlarda çeşmäni ulanmagyň usuly hökmünde, internetiň we awtonom ulgamyň hemme ýerlerinden geljegi makullaýarys. Biziň hödürleýän ýokary hilli önümlerimize garamazdan, satuwdan soňky hyzmat toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär. Harytlaryň sanawlary we jikme-jik parametrleri we beýleki maglumatlar, soraglar üçin öz wagtynda iberilýär. Şonuň üçin guramamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň ediň. 

Zawod

1574733522_DSCN1461
1574733909_IMG_9476
1574733909_IMG_9478

Şahadatnama

2
1
3